Dne 21. května 1983 při plavbě Kattegatem byla v 19,40 hodin zpozorována na levoboku ve vzdálenosti cca 1,5 míle jachta, jejíž posádka se máváním snažila upoutat pozornost. Byla provedena neúplná cirkulace a vyhlášen poplach „Muž přes palubu“.

Ve 20,55 hodin byla jachta záchranným člunem lodi Třinec přivlečena k boku lodi.

Velitel jachty, dánský občan Henrik Lichtenberg Blom, který vystoupil na palubu lodi Třinec, sdělil, že od ranních hodin, kdy mu došlo palivo, se marně pokoušel přivolat pomoc. Poté, když o své situaci informoval prostřednictvím lodního UKV telefonu pobřežní stanici, bylo mu poskytnuto palivo a potraviny.

Ve 21,30 hodin, kdy bylo zřejmé, že se mu jachtový motor nepodaří nastartovat, jsem informoval Lyngby radio a požádal o pomoc nejbližší pobřežní pilotskou stanici v Helsingöru. Protože se začalo stmívat a neosvětlené jachtě hrozila srážka s jinou lodí, byla jachta vzata do vleku s kursem do Helsingöru.

Ve 21,50 však vlečné lano prasklo. Pilotská stanice v Helsingöru byla informována a požádána o vyslání rychlého záchranného člunu. Protože se rapidně zhoršovalo počasí, vítr dosahoval síly 7 stupňů. Beauforta a začalo silně pršet, setrvávala loď Třinec v blízkosti jachty a osvětloval ji vyhledávacím reflektorem.

Po 23 hodině byl na jachtě zpozorován slabý optický signál SOS. Přestože loď Třinec byla v balastu s částečně vynořeným šroubem, a tudíž v bouřlivém počasí těžko ovladatelná, byl podniknut riskantní manévr a loď se těsně přiblížila k jachtě. Ve 23,35 hodin byla zcela vyčerpaná a prokřehlá posádka jachty (tři dospělí, dvě děti, z toho jedno jednoměsíční) vytažena na palubu, byla jí poskytnuta první pomoc a občerstvení.

V 00,20 hodin připlul z Helsingöru lodivodský člun COMET a v 00,45 hodin odplul s posádkou jachty PENGUINEN ku břehu.

Za obětavost a námořnickou zručnost, projevenou při záchranné akci, byla lodním rozkazem udělena pochvala P. Stolárovi, loďmistrovi.

Příští den, 22.května, byl via Skagen radio obdržen telegram následujícího znění:

WE CANNOT THANK YOU ENOUGH FOR THE HELP YOU OFFERED US.. LAST EVENING AND NIGHT WE WISH YOU HAPPY VOYAGE THA~THANK YOU ONCE AGAIN – HENRIK LICHTENBERG BLOM.

Autor:
kapitán dálné plavby ing. Pavel Mička (1942–2000)
absolvent Vysoké námořní školy v ukrajinské Oděse
velitel M/S Třinec a řady námořních lodí
uveřejněno v podnikovém časopise Maják 4/1983

zdroj: http://www.bastl.cz/cnp/862.html

On May 21, 1983, during a voyage through the Kattegat, a yacht was spotted on the port side at a distance of about 1.5 miles at 7.40 pm, whose crew waved to attract attention. An incomplete circulation was carried out and a „Man overboard“ alarm was sounded.

At 20.55 pm, the yacht was towed to the side of the ship by the lifeboat of the Třinec ship.

The commander of the yacht, Danish citizen Henrik Lichtenberg Blom, who got on board the ship Třinec, said that from the morning hours, when he ran out of fuel, he tried in vain to call for help. After informing the coastal station of his situation via the ship’s VHF telephone, he was provided with fuel and food.

At 9.30 pm, when it was clear that he would not be able to start the yacht engine, I informed Lyngby Radio and asked for help from the nearest coastal pilot station in Helsingör. As it began to get dark and the unlit yacht was in danger of colliding with another ship, the yacht was taken into a tow with a course to Helsingör.

At 21.50, however, the tow rope broke. The pilot station in Helsingör was informed and asked to send a fast rescue boat. As the weather deteriorated rapidly, the wind reached 7 degrees. Beaufort and it started to rain heavily, the ship Třinec remained near the yacht and illuminated it with a searchlight.

After 23 hours, a weak optical SOS signal was observed on the yacht. Although the ship Třinec was in a ballast with a partially surfaced propeller, and therefore difficult to control in stormy weather, a risky maneuver was undertaken and the ship approached the yacht. At 11.35 pm, the completely exhausted and emaciated crew of the yacht (three adults, two children, one one month old) was pulled aboard, provided with first aid and refreshments.

At 00.20 hours the pilot boat COMET arrived from Helsingör and at 00.45 hours it sailed with the crew of the yacht PENGUINEN to shore.

P. Stolár, the ship’s master, was praised by the ship’s order for the dedication and naval skill shown during the rescue operation.

The next day, 22 May, a telegram was received via Skagen radio as follows:

WE CANNOT THANK YOU ENOUGH FOR THE HELP YOU OFFERED US .. LAST EVENING AND NIGHT WE WISH YOU HAPPY VOYAGE THA ~ THANK YOU ONCE AGAIN – HENRIK LICHTENBERG BLOM.

Author:
long-distance captain Pavel Mička (1942–2000)
graduate of the Naval Academy in Odessa, Ukraine
commander of M / S Trinec and a number of naval ships
published in the company magazine Maják 4/1983

source: http://www.bastl.cz/cnp/862.html